Orphanet: Search a laboratory
x

Pomoc

Orphanet udostępnia informacje na temat laboratoriów przeprowadzających diagnostykę określonej choroby rzadkiej i posiadających stosowne możliwości techniczne lub oferujące najlepszy standard w danym kraju.

Wyszukiwanie można udoskonalić stosując zestaw filtrów:

Przy każdej opcji wyświetli się w nawiasie liczba dostępnych laboratoriów medycznych.

Accréditation Akredytacja to formalne potwierdzenie kompetencji technicznych do wykonywania specyficznych typów badań dzięki zastosowaniu określonego zarządzania i spełnieniu wymogów technicznych.

CQE EQA (External Quality Assessment – Zewnętrzna Ocena Jakości) to system obiektywnej oceny przez agencję zewnętrzną wyników laboratorium w porównaniu do ustalonego, niezależnego standardu. Informacje na temat udziału w EQA są co roku przekazywane przez Cystic Fibrosis European Network, Cytogenetic External Quality Assessment Service (CEQAS) oraz European Molecular Genetics Network (EMQN) za zgodą uwzględnionych laboratoriów.

Ostrzeżenie

Zbieranie danych odbywa się w krajach należących do konsorcjum Orphanetu, a proces jest w toku. Zatem bazy danych nie można obecnie uznać za kompletną. Jeżeli w wykazie dla danego regionu lub kraju brakuje informacji o laboratorium klinicznym może to oznaczać, że takie laboratorium nie zostało jeszcze zidentyfikowane lub nie wyraziło zgody na umieszczenie w wykazie. Może to także oznaczać, że nie dla wszystkich chorób rzadkich istnieje możliwość wykonania badań diagnostycznych lub nie we wszystkich regionach.

Informacje zawarte w Orphanecie nie mogą zastąpić profesjonalnej opieki lekarskiej. Orphanet nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodliwe, niepełne lub błędne wykorzystanie jakichkolwiek informacji znajdujących się w bazie danych Orphanetu.