Orphanet: Search a laboratory
x

Filtruj według

dziedzina/cel

Technika

Zastosowanie

Dane dotyczące zarządzania jakością

Kraj

Nastawić

Pomoc

Orphanet udostępnia informacje na temat laboratoriów przeprowadzających diagnostykę określonej choroby rzadkiej i posiadających stosowne możliwości techniczne lub oferujące najlepszy standard w danym kraju.

Wyszukiwanie można udoskonalić stosując zestaw filtrów:

Przy każdej opcji wyświetli się w nawiasie liczba dostępnych laboratoriów medycznych.

Accréditation Akredytacja to formalne potwierdzenie kompetencji technicznych do wykonywania specyficznych typów badań dzięki zastosowaniu określonego zarządzania i spełnieniu wymogów technicznych.

CQE EQA (External Quality Assessment – Zewnętrzna Ocena Jakości) to system obiektywnej oceny przez agencję zewnętrzną wyników laboratorium w porównaniu do ustalonego, niezależnego standardu. Informacje na temat udziału w EQA są co roku przekazywane przez Cystic Fibrosis European Network, Genomics Quality Assessment (GenQA) oraz European Molecular Genetics Network (EMQN) za zgodą uwzględnionych laboratoriów.

Ostrzeżenie

Zbieranie danych odbywa się w krajach należących do konsorcjum Orphanetu, a proces jest w toku. Zatem bazy danych nie można obecnie uznać za kompletną. Jeżeli w wykazie dla danego regionu lub kraju brakuje informacji o laboratorium klinicznym może to oznaczać, że takie laboratorium nie zostało jeszcze zidentyfikowane lub nie wyraziło zgody na umieszczenie w wykazie. Może to także oznaczać, że nie dla wszystkich chorób rzadkich istnieje możliwość wykonania badań diagnostycznych lub nie we wszystkich regionach.

Informacje zawarte w Orphanecie nie mogą zastąpić profesjonalnej opieki lekarskiej. Orphanet nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodliwe, niepełne lub błędne wykorzystanie jakichkolwiek informacji znajdujących się w bazie danych Orphanetu.