x

Lékařské laboratoře uvedené v seznamu Orphanet jsou laboratoře, které nabízejí testy na diagnostiku vzácných onemocnění nebo skupiny vzácných onemocnění, které provádějí genetické testy bez ohledu na prevalenci onemocnění. Zobrazené informace poskytují vědci odpovědní za diagnostické činnosti. Musí podat žádost, aby byla uvedena jejich laboratorní činnost.

Přehled žádostí a schvalování předložených informací jsou pod dohledem koordinátora země zapojené do Orphanet.

Informace o akreditaci zdravotnických laboratoří přezkoumává Eurogentest a odborníci v daném oboru.

Informace o účasti na EQA každoročně poskytují CF Network, CEQA a EMQN se souhlasem příslušných laboratoří. U ostatních poskytovatelů EQA jsou informace ověřovány společností Orphanet po obdržení účastnického certifikátu EQA; jinak jsou informace poskytované na webových stránkách Orphanet považovány za „nepotvrzené“ a jsou spojeny znaménkem *.

Accréditation
Akreditace je „postup, kterým autoritativní orgán formálně uznává, že orgán nebo osoba je způsobilá provádět konkrétní úkoly“ (ISO 9000, 2000 Systémy managementu kvality – základy a slovník).
Akreditační standardy týkající se lékařských laboratoří (například ISO15189) kladou důraz na zavedení účinného systému zabezpečování jakosti, na závazek uspokojovat potřeby pacientů a jejich lékařů jako uživatelů laboratorních služeb a potřebu nepřetržitého cyklu zlepšování kvality v centru veškerého politického rozhodování a operativních rozhodnutí.

CQE EQA (Externí hodnocení kvality, známé také jako testování odborné způsobilosti) je „systém, při kterém je soubor reakcí a metod hodnocen externím zdrojem a výsledky testovací laboratoře jsou porovnávány s výsledky schválené referenční laboratoře“ ( WHO ). Umožňuje laboratoři porovnat výkonnost jednotlivých testů nebo technik s jinými laboratořemi.

EuroGentest website